Program

10. 09. 2009 – Štvrtok

8:00 – 9:50

Registrácia účastníkov – Trnavská univerzita, rektorát, Hornopotočná 23

10:00 – 12:30

Otvárací ceremoniál a plenárna sekcia
(podrobnosti nižšie)

12:45 – 13:45

Obed

14:00 – 15:45

Rokovanie v sekciách
(podrobnosti nižšie)

15:45 – 16:15

Prestávka, občerstvenie

16:15 – 18:00

Rokovanie v sekciách
(podrobnosti nižšie)

19:00

Spoločná večera


Otvárací ceremoniál

 • Otvorenie konferencie – rektor Trnavskej univerzity

 • Vyhlásenie XXIII. DidMatTech v Radome – inż. Elżbieta Sałata, PhD.

Plenárna sekcia

Ján Čižmár, Prof., RNDr., PhD.

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky Trnava, SK

On the nature of mathematical objects in the school programe

Elźbieta Salata, dr. Inź.

Departament of Technical Education on the Faculty of Education at Technical University of Radom

Technical education classes and preparation to job selection – Zajęcia z techniki a przygotowanie do wyboru zawodu

Grzegorz Kiedrowicz, dr. hab., prof.

Politechnika Radomska, Radom

The problem of gaining credible information through questionnaire studies and their verification

Elźbieta Mastalerz, dr.

Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki, Kraków

Model of modern school vs. technical education teacher's skills – Model współczesnej szkoły a umiejętności nauczyciela edukacji ogólnotechnicznej

 • Organizačné pokyny – prodekanka Viola Gazdíkova, PaedDr., PhD.


Lectures in sections

Room (miestnosť): 5P1

ICT in Education

14:00 – 18:00  Moderators (moderátori): Burgerová Jana, doc., Ing., PhD. – Bednarczyk Henryk, prof., dr. hab.

 • Burgerová Jana – Beisetzer Peter – Burger Tomáš, Prešovská univerzita, SR: Is e-learning the alternative to long-life learning? – Je e-learning alternatívou celoživotného vzdelávania?

 • Alexandra Arendášová, Ing., PhD., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenská republika: Multimedia didactic software as a part of Computer based training – Multimediálna učebná pomôcka ako súčasť počítačom podporovanej výučby

 • Mária Raczyńska, Dr., Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Poland: Weaknesses and threats come off using Internet in educational process – Wady i zagrożenia wynikające ze stosowania Internetu w procesie edukacyjnym

 • Pavelka Jozef doc., PaedDr., CSc. Katedra techniky a digitálnych kompetencií, FHPV Prešovská univerzita, Prešov, SK: Reformné zmeny vo všeobecnom vzdelávaní k technike

 • Koruti Ogerta, Mgr.,Tirana University, Tyrana, Albania: How to teach technology with limited resources

 • Vavla Laureta, Mgr.: University „ALEKSANDER XHUVANI“, Elbasan, Albania: The advantages of using movies and movie production in teaching

15:45 – 16:15  Coffee break (prestávka, občerstvenie), room (miestnosť): 2S1

16:45 – 18:00  Moderators (moderátori): Grzegorz Kiedrowicz, dr. hab., prof., Veronika Stoffová, Prof., Ing., CSc.

 • Wojciech Pacholec, Mgr. inź., Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Poland: Speech. API – a Way to Communicate with a Computer Voice – Speech. API – sposób na komunikację głosową z komputerem.

 • Elźbieta Maczyńska, Dr., Politechnika Radomska, Wydział Nauczycielski, Katedra Informatyki, Radom, Poland: Certification of knowledge and skills in the field of information technology – Certyfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej

 • Oliver Židek, Doc., PhDr., CSc., Trnavská univerzita, SK: Truncated Icosahedron in School Geometry – Otupený ikosaéder v školskej geometrii

 • Ivana Šimonová, PhDr., PhD., University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Hradec Králové, ČR: Are you able to study CISCO Networking Academy courses?

 • Bednarczyk Henryk, prof., dr hab. Insytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom Edukacja techniczna i informatyczna w pedagogice pracy – Technical and computer education in pedagogy of work

 • Veronika Gabaľová, PaedDr.: Microworld as a Teaching Tool at Elementary School – Mikrosvet ako vyučovací prostriedok na základnej škole

Room (miestnosť): 5A1

Materials, Technologies, Processing, Metrology, Management

14:00 – 18:00  Moderators (moderátori): Várkoly Ladislav, prof. Ing. PhD., Serafín Čestmír, doc., Ing., PhD.,

 • Štubňa Igor – Trník Anton, SK– Moravčíková Jana, UKF Nitra, SK The Uncertainty Analysis and Error Analysis of Determinating Young’s Modulus from Flexural Vibration

 • Josef Filípek, doc., Ing., CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Česká republika: Sand Casting with Stable Models – Lití do netrvalých forem se stálými modely

 • Feszterová Melánia, Ing., PhD. – Ondrej Baráth, Prof., Ing., Mgr., CSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie Nitra: Different Methods for Determining the Starch Content in Potato Tubers – Rôzne možnosti stanovenia obsahu škrobu v zemiakovej hľuze

 • Feszterová Melánia, Ing., PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie Nitra: The Importance of Safety and Health Protection in Chemical Education – Dôležitosť BOZP v chemickom vzdelávaní

 • Stoffa Ján, Prof., Ing., DrSc. J. Selye University Komarno: Definície pojmov v terminologických slovníkoch a v edukácii – Definitions of notions in terminological dictionaries and in education

 • Josef Filípek, Doc., Ing., CSc. – Doc. Ing. Michal Černý, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, ČR: Animovaná metalografie a tepelné zpracování (2 hod.)


11. 09. 2009 – Piatok

8:30 – 10:45

Rokovanie v sekciách
(podrobnosti nižšie)

10:45 – 11:15

Prestávka, občerstvenie

11:15 – 13:00

Rokovanie v sekciách
(podrobnosti nižšie)

13:05 – 14:00

Obed

14:00

Odchod na prehliadku mesta, a priestorov univerzity


Room (miestnosť): 5P1

Programming and New Technologies in its Teaching and Learning

8:30 – 10:15    Moderators (moderátori): Chráska Miroslav, doc., PhDr., Ph.D, Elżbieta Mastalerz, dr.

 • Tóth Krisztina, PaedDr. – Štefan Szőköl, Ing., PhD.: Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Katedra Informatiky, Komárno,SK: Programming at Elementary School – Programovanie na základnej škole

 • Ján Lavrinčík, Mgr., DiS.: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika: A ways of creation logical games for education in application Visual Basic – Možnosti tvorby logických her pro vzdfělávání v aplikaci Visual Basic

 • Ladislav Végh, PaedDr., Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno, Slovenská republika: Creating animations for e-learning – Tvorba animácií pre e-learning

 • Stoffová Veronika, Prof., Ing., CSc. J. Selye University Komarno: Testovanie vedomostí v Moodle – Knowledge testing in Moodle

 • Capay Martin, Mgr., UKF Nitra – Testovanie vedomosti z programovania – Knowledge testing in programming

 • Ryszard Szczebiot, dr inż., Instytut Informatyki i Automatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża, PL: Application of the symbolic mathematics programs to the visualization of geometrical transformations in 2D and 3D Computer graphics

10:15 – 10:45  Coffee break (prestávka, občerstvenie), room (miestnosť): 2S1

10:45 – 12:30  Moderators (moderátori): Elżbieta Sałata, dr. Inż., Štefan Szőköl Štefan, Ing. PhD.

 • Jiří Dostál, PaedDr., PhDr., PhD. Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika: New electronic multimedial learning aid – Nová elektronická multimediální učební pomůcka

 • Wojciech Korneta, dr hab. inż. College of Computer Science and Business Administration, Łomża, PL: Detection of Subthreshold Voice Signal Based on Stochastic Resonance by Fitzhugh-Nagumo Neurons

 • Jurča Robert Ing., Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, ČR, Ladislav Várkoly, Prof. Ing. PhD., Katedra Edukacji Technicznej, Politechnika Radomską im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, PL:: Education informative technology with the support multimedia technology – Výuka informačních technologií s podporou multimediálních technologií

Common Problem of Modern Education I

 • Serafín Čestmír, doc., Ing., Dr. – Ivona Prochádzková, PhDr., CSc., Katedra technické a informační výchovy PF Univerzity Palackého, Olomouc, ČR: On the issue of framework educational programs delivery and school education programs of a man and world of work – K problematice realizace rámcových vzdělávacích programů (rvp) a školních vzdělávacích programů (švp) v oblasti člověk a svět práce

 • Chrásková Marie, Mgr. et Mgr. Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Semantic Differential and Possibilities its Use in Researches – Sémantický diferenciál a možnosti jeho využití při zkoumání postojů k osobám s handicapem

12:45 – 13:45  Lunch (Obed)

Room (miestnosť): 5A1

New Technologies in Subject Teaching

8:30 – 11:30    Moderators (moderátori): Milan Pokorný, PaedDr., PhD., Alexander Hambalík, Ing., PhD., Ivana Šimonová, PhDr., PhD.

 • Pavel Híc, doc., RNDr., CSc., Milan Pokorný, PaedDr., PhD., Trnava University, Faculty of Education, Trnava, SK: E-learning as an Efficient Alternative to Classical Way of Teaching (pozvaná prednáška)

 • Jiří Dostál, PaedDr,. PhDr., PhD. – Olga Valouchová: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika: Innovation of technology and information education – Inovace technické a informační výchovy (pozvaná prednáška)

 • Partová Edita doc.RNDr, CSc. – Kopáčová Jana, RNDr., CSc. Pedagogická fakult, Univerzita Komenského v Bratislave: The potency of interactive whiteboard in teaching mathematics and science – Potenciál interaktívnej tabule vo vyučovaní matematiky a prírodovedých predmetov

 • Štefan Gubo, RNDr., Univerzita J. Selyeho, Komárno, SK: Insight and classification of insight problems – Vhľad a klasifikácia problémov vhľadu

 • Anna Antonyová, PaedDr., PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky, Prešov, SK: Teaching Logistics for Management – Vyučovanie logistiky pre manažment

 • Hambálik Alexander, Ing., PhD.: STU Bratislava, SR

 • Otto Janda, Ing., PaedDr., PhD., Radioklub OK1 KVK lázeňského města Karlovy Vary, CZ: Electronic Kits – Elektronické stavebnice

10:15 – 10:45  Coffee break (prestávka, občerstvenie), room (miestnosť): 2S1

10:45 – 12:30 Common Problem of Modern Education II

 • Sándor Albert, doc., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, SK: Creating the Vision and Mission of Schools – O tvorbe vízie a poslania školy

 • Erdélyi Margit, Doc. PhDr., CSc., Univerzita J. Selyeho v Komárne, SK:: The didactic acquistion of drama interpretation – A drámai művek interpretációjának didaktikai didaktikai hozadéka – Didaktický prínos interpretácie drámatických diel

 • Ponický Peter, doc., Ing., CSc. Univerzita J. E. Purkyne Ústy nad Labem, ČR: Nastavovanie systemu kvality a jej hodnotenia na vysokych skolach Ceskej republiky – minulost a buducnost

 • Zuzana Horváthová, PaedDr., Ph.D, Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. – Marián Hosťovecký, Mgr., Ph.D. Trnavská univerzita v Trnave, SK: Motivation of Students by Means of Innovation the Educational Methods – Motivácia študentov pomocou inovácie vzdelávacích metód

12:45 – 13:45  Lunch (Obed)